ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 147
แบบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 148
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.08 KB 269
แบบฟอร์มเอกสารดาวโหลด
แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 163
แบบฟอร์มใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 160
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 144
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 140
แบบใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 156
แบบใบลาไปต่างประเทศ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 169
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา.doc Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 142
แบบฟอร์มใบลาติดตามคู่สมรส Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 145
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 187
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 177
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 186
แบบฟอร์การลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 176
ระเบียบการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 151